Missie en visie

"Een sterke basis met een plus voor kunst, in denken en doen, voor ieder kind."

Onze missie:

KBS De JazzSingel is een veilige plek waar kinderen van 4-13 jaar gezien en gehoord worden. Dit doen wij door het bieden van kwalitatief goed onderwijs en talentenontwikkeling, waarbij wij het belangrijk vinden om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften en belevingswereld van kinderen. Wij stemmen ons aanbod af op de mogelijkheden en behoeften van de kinderen en stellen hierbij hoge verwachtingen.

Onze visie:

Maatschappelijk

Kinderen op KBS De JazzSingel worden voorbereid op de toekomst door de vaardigheden van deze tijd zoveel mogelijk te laten terugkomen bij samenwerken, ICT vaardigheden, communicatievaardigheden en zelf problemen leren oplossen. Deze vaardigheden/talenten worden onderwezen tijdens ons regulier lesprogramma. Daarnaast is er ruime aandacht voor creativiteit.

Het team van KBS De JazzSingel staat voor transparante communicatie en samenwerking met kinderen, ouders, en instellingen voor opvang, onderwijs, zorg en vrije tijd. De communicatie naar ouders toe is open, waarbij ouders worden gezien als partners. Ouders zijn immers ervaringsdeskundigen. Vanuit schools zijn wij de professionals. Het welbevinden van kinderen, medewerkers en ouders staat hoog in het vaandel, met als doel om een positieve kijk op de samenleving te ontwikkelen.

De school is een Vreedzame School. Hierin is het belangrijk dat ouders en kinderen de school zien als een zogenaamde mini-samenleving. Een samenleving waar we het met elkaar goed willen hebben. Om hiervoor te zorgen maken we met elkaar afspraken gericht op het pedagogisch klimaat. De lessen die gegeven worden vanuit de Vreedzame School, helpen ons hierbij.

KBS De JazzSingel werkt nauw samen met de opvang van Kind & Co en de peuteropvang van Spelenderwijs, waarbij het uitgangspunt is om één doorgaande lijn met elkaar te ontwikkelen voor kinderen van 4 – 13 jaar.

Pedagogisch

Wij bieden een fysiek sociale en veilige omgeving met behulp van de aanpak van de Vreedzame School, waarin het welbevinden van kinderen centraal staat. In alle groepen wordt aandacht besteed aan dezelfde omgangsvormen, waarden en normen. Hierdoor leren de kinderen op een respectvolle manier met elkaars eigenheid om te gaan en zich te houden aan de regels van de school. In alle groepen worden daarnaast ook afspraken gemaakt met de kinderen over hoe zij met elkaar een groep willen zijn. Met deze aanpak krijgen kinderen verantwoordelijkheid op zowel onderwijskundig als maatschappelijk gebied. Kinderen leren zelfstandig te handelen en de weerbaarheid en zelfstandigheid wordt vergroot. Om gehoor te geven aan de ideeën, gevoelens en meningen van de leerlingen hebben we op school een leerlingenraad. Deze kinderen vertegenwoordigen de stem van de school.

De teamleden benaderen de kinderen op een positieve manier, zijn bemoedigend, stimulerend en leren ze zo om sociaal vaardig te zijn en leren om samen te werken en samen te leven.

Onderwijskundig

Op KBS De JazzSingel bieden wij voor ieder kind een ‘stevige basis’ door onze lessen zo in te richten dat ieder kind de instructie krijgt die het nodig heeft. Om in kaart te brengen wat een kind nodig heeft, werken we opbrengst- en handelingsgericht. We volgen kinderen systematisch en hebben aandacht voor vorderingen in de ontwikkeling van de kinderen. Dit begint al bij de jongste kinderen met ‘spelend leren en lerend spelen’. Het uitgangspunt van ‘spelend leren en lerend spelen’ is dat kinderen zich door doelgericht spel ontwikkelen.

De kinderen wordt binnen de groep structuur en duidelijkheid geboden met zelfstandige en samenwerkende werkvormen. Hierdoor krijgt de leerkracht meer tijd om kinderen die extra aandacht nodig hebben, te begeleiden.

We hebben een plus voor Kunst & Cultuur. Wij besteden onderwijstijd aan creatieve vakken en hebben meer dan gemiddeld aandacht voor cultuur. Om ons kunst en cultuurprofiel vorm te geven, werken wij samen met KOPA, een organisatie voor kunst- en cultuuronderwijs binnen Utrecht. KOPA ontwikkelt lesmateriaal gericht op thema´s, waarbij het niet zo zeer gaat om het eindproduct maar met name om het proces eromheen. Aan de hand van uitgedachte leskisten die door KOPA ontwikkeld zijn, bieden wij uitdagende, creatieve lessen. De leerlijn PIONIER! (leerlijn beeldende vorming) is leidend. KOPA coacht tevens de leerkrachten in het geven van lessen rondom de leskisten.

Professionaliteit

De leerkrachten ontwikkelen zich door collegiale consultatie en feedback. We zijn gericht op samen leren en competenties benutten en ontwikkelen, waarbij we een beroep doen óp en ruimte bieden áán de persoonlijke kracht van elke leerkracht. Leerkrachten krijgen voldoende mogelijkheden om zich te professionaliseren, door zowel interne –als externe expertise te benutten.

Door het werken met ontwikkelteams wordt ons onderwijs op meerdere ontwikkelingsgebieden sterker gemaakt. Hierbij wordt gefaseerd gewerkt aan implementatie, evaluatie en borging van beleid.

We werken aan onze professionaliteit door de methodiek van De Betere Basisschool te volgen. De Betere Basisschool biedt een interne organisatiestructuur gericht op professionaliteit en kwaliteit.

De JazzSingel zet de toon in Leidsche Rijn!