Vreedzame School

Wij zijn een Vreedzame School. Dat houdt in dat we ernaar streven kinderen op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. We doen dit vanuit de democratische benadering, waarbij het belangrijk is dat iedereen een stem heeft. We benaderen elkaar met respect en staan open voor de verschillen die tussen kinderen bestaan. We leren kinderen om te gaan met conflicten, zich te verplaatsen in de ander, zodat zij deze zelf op een goede manier kunnen oplossen. We streven ernaar een klimaat te creëren waarin alle kinderen, maar ook leerkrachten, ouders en bezoekers van onze school zich veilig voelen, zich gehoord en gezien voelen.Hiertoe wordt er volop gecommuniceerd richting ouders en belangstellenden over De Vreedzame School.

In onze Vreedzame School:

  • Is de Grondwet de basis waarop alles gestoeld is. Van iedereen die betrokken is bij de school (team, ouders, kinderen, externen, etc) verwachten wij dat zij zich houden aan de regels van one Grondwet.
  • Houden we rekening met elkaar en gaan we respectvol met elkaar om.
  • Zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds en verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid anderzijds.
  • Lossen we conflicten op. Daarbij spelen leerling-mediatoren een grote rol bij ons op school. Leerling-mediatoren zijn speciaal opgeleid om te kunnen bemiddelen en begeleiden bij conflicten tussen kinderen.
  • Voelen we ons verantwoordelijk en spreken we dezelfde Vreedzame taal.
  • Werken we met een actieve leerlingenraad die de stem van de kinderen laat horen.
  • Delen we opstekers uit aan elkaar om het positieve te benoemen.