Medezeggenschapsraad (MR)

De Jazzsingel heeft zoals iedere school een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (opgesteld in 2007, laatste versie 2021) en het Medezeggenschapsreglement bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR. De belangrijkste punten hierbij zijn

  • iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen;
  • alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen;
  • er is een openheid, zowel binnen de MR als naar de school toe.

De MR mag met de schoolleiding van De Jazzsingel alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

  • Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan, de klachtenregeling.
  • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
  • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen, al dan niet op basis van input vanuit de ouders.
  • Informatierecht: de schoolleider van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkse zaken op school.

De MR bestaat uit 6 personen welke verdeeld zijn in 2 groepen van 3 personen. Enerzijds hebben we de vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en de andere helft zijn personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich beschikbaar stellen voor de MR als er verkiezingen plaatsvinden.Onze MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar en deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. De vergaderdata en notulen voor het lopende schooljaar zijn te vinden op Social Schools.

In schooljaar 2021/2022 zijn nieuwe verkiezingen gehouden omdat drie van de zittende leden uit de MR zijn gestapt. Hierbij zijn uiteindelijk 2 nieuwe leden toegetreden tot de oudergeleding en is er 1 leerkracht toegevoegd aan de personeelsgeleding.

De volledige MR-geleding bestaat voor schooljaar 2021/2022 uit de volgende leden:

Mark Waterreus (oudergeleding)
Simone Butler (oudergeleding)
Hakan Ugurlu (oudergeleding)
Esra Odijk (personeelsgeleding)
Judith Verweijen (personeelsgeleding)
Veerle Erkens (personeelsgeleding)

Voor vragen, opmerkingen of informatie kun u mailen naar mr.dejazzsingel@ksu-utrecht.nl of spreek gerust een van onze leden aan op het schoolplein.