Medezeggenschapsraad

De JazzSingel heeft zoals iedere school een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (2007) en het Medezeggenschapsreglement bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR. De belangrijkste punten hierbij zijn:

 

  • iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen;
  • alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen;
  • er is een openheid, zowel binnen de MR als naar de school toe.

 

De MR mag met de schoolleider van De JazzSingel alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

 

  • Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan, de klachtenregeling.
  • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
  • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
  • Informatierecht: de schoolleider van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkse zaken op school.

 

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.  Onze MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderdata en notulen kunt u vinden op social schools.

Als vertegenwoordigers van de ouders hebben Kristel Kohsiek (voorzitter), Theo de Leeuw (secretaris) en Hasan Cosar zitting in de medezeggenschapsraad.

Als vertegenwoordigers van het personeel hebben Melanie van Wijk, Marijn van Loon en Jamie Lee van Londen zitting in de medezeggenschapsraad.

Voor vragen, opmerkingen of informatie kun u mailen naar mr.dejazzsingel@ksu-utrecht.nl